Kre­ma­cja, co raz większa popularność

Śmierć to natu­ralny koniec życia docze­snego i przej­ście do życia wiecz­nego. Trudno jest uciec od tego porządku rze­czy i nie warto tego robić. Pogo­dze­nie się z tym fak­tem otwiera tak naprawdę per­spek­tywy na dobre życie, w opar­ciu o wła­ściwą hie­rar­chię war­to­ści. Dobrze jest, aby żyjąc jak naj­le­piej, odpo­wiednio przy­go­to­wać się do odej­ścia. Cho­dzi tu zarówno o czyn­niki duchowe, jak i mate­rialne.

Warto to wszystko na czas upo­rząd­ko­wać. Nie­zwy­kle ważna jest w tym wzglę­dzie ostat­nia wola, spi­sy­wana w for­mie testa­mentu. Może się tam zna­leźć także zapis o for­mie pochówku. Cho­ciaż na­dal domi­nują te tra­dy­cyjne, to coraz popu­lar­niej­sze stają się kre­ma­cje zwłok. Wynika to z róż­nych przy­czyn, czę­sto bar­dzo indy­wi­du­al­nych. Można tu choćby wymie­nić znie­kształ­ce­nie ciała pod wpły­wem prze­wle­kłej cho­roby czy po pro­stu sta­ro­ści. Zasad­ni­czo należy usza­no­wać takie życze­nie zmar­łej osoby lub jej naj­bliż­szych.

Z samym spo­pie­le­niem zwłok nie powinno być pro­blemu, ponie­waż zaj­mują się tym coraz licz­niej­sze, przy­cmen­tarne kre­ma­to­ria. Wszel­kie sprawy z tym zwią­zane warto powie­rzyć pro­fe­sjo­nal­nej fir­mie, takiej jak np. epi­ta­fium.kra­kow.pl. Daje to gwa­ran­cję spraw­nej i kom­pe­tent­nej obsługi, zwią­zanej z pochów­kiem zmar­łego. W razie potrzeby można prze­ka­zać swoje kon­kretne pre­fe­ren­cje i życze­nia, zwią­zane z prze­bie­giem cere­mo­nii pogrze­bo­wej i zwią­za­nych z tym spraw. Smu­tek po stra­cie kogoś bli­skiego w jakimś stop­niu zała­go­dzi fakt, że zosta­nie on pocho­wany w spo­sób odpo­wiedni, godny, a pamięć o nim prze­trwa na długo.

Zobacz więcej na http://www.epitafium.krakow.pl//

Dodaj komentarz